TIETOSUOJASELOSTE – TMI TIINA LIUS

16.1.2020

Tmi Tiina Lius kotisivujen yhteydenottolomakkeella annetut tiedot tallennetaan viestin lähettäjän pyytämiä yhteydenottoja varten.

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste

1. Rekisteri
Tmi Tiina Lius yhteydenotot

2. Rekisterinpitäjä, yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava
tmi Tiina Lius, c/o Tiina Lius, Nilsbynkaari 37, 21630 Lielahti TL, p. 040 526 6320.
sähköposti tiina@tiinalius.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Yhteydenottolomakkeiden tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä ja tiedustella lisätietoja tmi Tiina Lius -yrityksen tarjoamista työturvallisuuteen ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvistä asiantuntijapalveluista.

Lomakkeella kysytään yhteydenottajan yhteystiedot hänen pyytämiensä lisätietojen lähettämistä tai puhelimitse tehtävää yhteydenottoa varten.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojensa käsittelyyn tätä tarkoitusta varten. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta a

4. Rekisterin tietosisältö
Lomakkeelta tallennetaan ne yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), jotka yhteydenottopyynnön lähettäjä on ilmoittanut lisätietojen lähettämistä tai puhelimitse tehtävää yhteydenottoa varten.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteydenottopyynnön lähettäjät ovat ilmoittaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan. Tietoja tallennetaan vain tmi Tiina Lius yrityksen kotisivuilla olevan yhteydenottolomakkeen lähettämisen yhteydessä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti tmi Tiina Lius yrityksen ulkopuolelle eikä muille henkilöille.
Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

7. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytysaika
Yhteydenottolomakkeella tehdyssä yhteydenotossa ilmoitettujen henkilötietojen säilytysaika on 5 vuotta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa oleva palaute tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Manuaalista aineistoa käsitellään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.

Sähköinen aineisto: saapuneiden yhteydenottopyyntöjen luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain rekisterinpitäjälle. (kts. kohta 2). Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka on ainoastaan rekisterinpitäjän tiedossa.

Rekisterinpitäjän toimitiloissa on sähköinen hälytysjärjestelmä.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.