RÄÄTÄLÖIDYT TYÖ- JA KEMIKAALITURVALLISUUSKOULUTUKSET

Orion Oyj – koulutukset

Poimintoja uusittujen koulutusten palautteista:

”Koulutus oli tiivis ja kattava. Paljon hyviä esimerkkejä työturvallisuuden huomioimisesta käytännössä.”

”Mielenkiintoinen, viihdyttävä ja hyödyllinen koulutus. Jaksoin kuunnella alusta loppuun, mikä on harvinaista.”

”Hyvin järjestetty, hyviä käytännön esimerkkejä. Sujuva ja pirteä kouluttaja. Kiitos :)”

Aiempia palautteita:

”Hyvät esimerkit, mielenkiinto pysyi koko koulutuksen ajan. Kiitos :)”

”Hyvä paketti, vertauskuvalliset pohdinnat oli iso plussa :)”

”Aktivoivaa kouluttamista, hyviä käytännön esimerkkejä! Hyvin jaksotettu.”

”Selkeä koulutusmateriaali ja osallistava koulutustapa. Herätti pohtimaan arkipäivän tilanteita, miten pienillä asioilla on vaikutusta turvalliseen tekemiseen.”

”Esimerkit elävästä elämästä ovat hyvin valaisevia. Saavat ajattelemaan jokapäiväistä toimintaa. Hyvä muistutus turvallisuusajattelusta.”

”Tuli paljon uutta tietoa ja yksityiskohtaisia selityksiä. Kouluttaja oli ihanan pirteä ja kertoi asioista selkeästi. Helppo oli siis kuunnella. :)”

Työturvallisuuskoulutus

Toukokuusta 2019 alkaen uusi 3 tunnin koulutuskokonaisuus, jossa keskeisenä teemana työturvallisuuden seitsemän kultaista sääntöä.
Elokuu 2014 – Huhtikuu 2019 yhteensä noin 70 tilaisuutta. Koulutuksen kesto 3 tuntia. Koulutus havainnollistaa käytösperusteista turvallisuutta ja siihen liittyviä haasteita.

Työturvallisuuskorttikoulutus

Toukokuusta 2019 alkaen uusitussa setissä keskitytään yhteisen työpaikan näkökulmasta riskitietoisuuteen ja nolla tapaturmaa -ajatteluun lääketeollisuuden erityisvaatimukset huomioiden.

Työturvallisuuskorttikoulutus
Vuosina 2012 – 2018 noin 40 tilaisuutta. Lääketeollisuuden tarpeisiin räätälöity kokonaisuus.

Riskitietoisuus (2016)
Koulutuksessa pohdittiin, mitä riskitietoisuus tarkoittaa ja harjoiteltiin tunnistamaan lääketuotannolle ominaisia vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä sekä ideoitiin tarvittavia korjaavia toimenpiteitä.

Salon toimipisteen uuden henkilökunnan ympäristönsuojelu-, työterveys- ja työturvallisuus- sekä kemikaaliturvallisuusperehdytys (2013)

Golder Associates Oy – Työturvallisuuskorttikoulutus

”Tiina on todella asiantunteva ja innostava kouluttaja. Yrityksen omaan toimintaan räätälöity kurssisisältö oli just kohdallaan. Yrityskohtainen sisältö tekee kurssista olennaisesti yleisversiota hyödyllisemmän!”

Vuodesta 2008 alkaen yli 30 tilaisuutta. Koulutuksen esimerkit ja harjoitukset olen suunnitellut huomioiden pilaantuneen maaperän kunnostushankkeiden ja ympäristöteknisten tutkimusten keskeiset turvallisuushaasteet.

Muita koulutusesimerkkejä vuodesta 2012 alkaen (luottamukselliset asiakkaat)

REACH -jatkokäyttäjävelvollisuudet 2017 alkaen
Koulutuksen kohderyhmänä oli asiakkaan nimetyt kemikaaliturvallisuusasiantuntijat. Kaksiosaisella kurssilla käytiin havainnollisesti läpi REACH -asetuksen jatkokäyttäjävelvollisuudet ja miten ne sekä konsernin asettamat vaatimukset pystytään täyttämään Suomen yksikössä (kemikaaleja valmistava ja maahantuova prosessiteollisuusyritys). Kertauskurssilla keskityttiin mm. tiukasti valvottujen olosuhteiden (SCC) vaatimuksiin ja altistumisskenaariovertailun tekemiseen.

Kasvinsuojeluaineiden vaatimustenmukainen käyttö radan kunnossapitotöissä
Koulutuksen sisällön suunnittelu ja kemikaaliturvallisuuden osalta kouluttaja.

Kemikaaliturvallisuus – Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä -luento
Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa – hankkeen tulosseminaari, Tampereen teknillinen yliopisto

Nolla tapaturmaa -ajattelu ja Riskien tunnistaminen -koulutus (malminetsintä)
Kohderyhmänä oli asiakkaan koko henkilöstö. Teoriaosuuden jälkeen koulutuksessa harjoiteltiin vaarojen tunnistamista pienryhmissä asiakkaan toimitiloissa ja vaaroista aiheutuvien riskien merkittävyyden arviointia ja sovittiin tarvittavat korjaavat toimenpiteet vaarojen poistamiseksi tai riskien minimoimiseksi.

Asiakkaan koko henkilöstön turvallisuuskoulutus (prosessiteollisuus)
Yhteensä 12 tilaisuutta. Koulutuksessa pääfokus oli käytösperusteisessa turvallisuudessa esimiesten, asiantuntijoiden ja työntekijöiden näkökulmasta.

Turvalliseen työskentelyyn vaikuttavat inhimilliset tekijät 2019 (prosessiteollisuus)
Koulutuksessa pohdittiin kouluttajan ja asiakkaan omien esimerkkien kautta, miten pystyn itse parantamaan oman työskentelyni turvallisuutta. Koulutuksen kohderyhmänä tuotantohenkilöstö ja -esimiehet. Yhteensä 5 tilaisuutta.

Käytösperusteinen turvallisuus (prosessiteollisuus)
Johdatus käytösperusteisen turvallisuuden hallintaan. Koulutuksen kohderyhmänä asiakkaan koko henkilöstö.

Esimiesten työsuojelu- ja ympäristönsuojeluvastuut (prosessiteollisuus)
Asiakaskohtaisten esimerkkien avulla koulutuksessa käytiin keskustellen läpi asiakkaalle relevantin lainsäädännön velvoitteet.

Henkilöstön työturvallisuusvastuut ja -velvollisuudet (prosessiteollisuus)
Koulutuksessa havainnollistettiin työturvallisuuslain velvoitteet ja oikeudet työntekijän näkökulmasta. Kohderyhmänä oli asiakkaan koko henkilöstö. Yhteensä 3 tilaisuutta.

AUDITOINNIT JA KATSELMUKSET

Vaatimustenmukaisuusauditoinnit

Ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön vaatimustenmukaisuus -palvelu vuodesta 2009 alkaen (prosessiteollisuus)
Palvelu sisältää relevantin lainsäädännön muutosten jatkuvan seurannan, kenttäkatselmukset kahdesti vuodessa, tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa avustamisen ja toteutusseurannan sekä vaatimustenmukaisuuslausunnon laatimisen vuosittain. Lisäksi palvelunsopimukseen sisältyy asiantuntija-apu myös kemikaaliturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kansainvälisten asiakkaiden Suomen toimipisteen / pisteiden vaatimustenmukaisuusauditoinnit (useita hankkeita mm. seuraavilla toimialoilla kaivosteollisuus, malminetsintä, prosessiteollisuus)
Olen toiminut useiden auditointiprojektien kansainvälisissä tiimeissä paikallisena ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuus- sekä kemikaaliturvallisuuslainsäädännön asiantuntijana vuodesta 2009 alkaen.

Kaivosyhtiö (luottamuksellinen asiakas, Turkki)
Kansainvälisessä projektiryhmässä vastuullani oli työterveys- ja työturvallisuuden vaatimustenmukaisuusauditointi verrattuna ”EBRD PR 4: Health and Safety” vaatimuksiin. (EBRD = The European Bank for Reconstruction and Development Performance Requirement). Lähtötilanneauditointi 7/2018 ja seuranta-auditoinnit 2 x vuodessa.

Johtamisjärjestelmien (OHSAS18001/ISO45001 ja ISO14001) rakentaminen ja päivitys (luottamukselliset asiakkaat)
Minulla on kokemusta mm. ympäristöteknisen suunnittelualan, lääketeollisuuden, terveysteknologiateollisuuden ja rakennusteollisuuden johtamisjärjestelmien rakentamisesta ja/tai päivittämisestä uusien standardien vaatimusten mukaiseksi.

Turvallisuuden toteutumisen / turvallisuuskulttuurin tason arvioinnit

VR-Yhtymän rautatieturvallisuusjohtamisen arviointiprojekti (2018)
Toimin projektiryhmässä turvallisuusasiantuntijana. Vastuullani oli mm. projektin sparraus, dokumentaatioon perehtyminen, työntekijöiden haastattelut. Arvioinnissa tekemiäni havaintoja käytettiin kehitystoimenpide-ehdotusten ideointiin ja osallistuin työpajoihin, joissa ehdotusten perusteella suunniteltiin turvallisuusjohtamisen kehitysohjelma asetettujen keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Luottamuksellisia hankkeita eri toimialoilla
Vuodesta 2011 alkaen, mm. voimalaitoksen rakennustyömaa, maanrakennusyritys, voimalaitoksen vuosihuoltotyömaa, malminetsintä, opetustoimi.

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Kemikaaliturvallisuus

REACH -jatkokäyttäjävelvollisuudet (kemikaalien jatkokäyttäjät Suomessa, EU-alueella ja EU:n ulkopuolella prosessiteollisuudessa ja muussa valmistavassa teollisuudessa)
Olen toiminut projektipäällikkönä ja päävastuullisena asiantuntijana useissa luottamuksellisissa hankkeissa. Palvelun sisältö on asiakaskohtaisesti kattanut joko osan tai kaikki seuraavista tehtävistä: asiakkaan toiminnan vaatimustenmukaisuuden varmistaminen, käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen ja ylläpito, asiakkaan vastuuhenkilöiden koulutus, ja muu neuvonta REACH -jatkokäyttäjävelvollisuuksiin ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.

Selvitys palavan nesteen käsittelyn räjähdysvaarallisuudesta ja tilaluokitustarpeen arviointi (prosessiteollisuus, 2018)

Laboratorion ATEX -asiakirjojen laatiminen ja lähtötietojen kerääminen (prosessiteollisuus)
Tehtävänäni oli opastus ja laadunvarmistus (2013) sekä asiakirjan päivitys ja implementointi tuotannon ATEX -asiakirjaan (2016).

Vaatimustenmukaisuustarkastelu VNa vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856/2012 (prosessiteollisuus)
Projektipäällikkö ja päävastuullinen asiantuntija (2015).

Työterveys- ja työturvallisuus

Työsuojelupäällikköpalvelut (prosessiteollisuus)
Toimin apuna merkittävien turvallisuusriskien ja kehitystarpeiden tunnistamisessa, nykyisten johtamisjärjestelmien (ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuus) toimivuuden arvioinnissa. Työmenetelmänä käytin työympäristön ja työtapojen havainnointia, koko henkilöstön haastatteluja ja dokumentaation katselmointia. Havaintojeni perusteella laadin ehdotuksen kehitysohjelmaksi. Esittelin ehdotukseni johtoryhmän kokouksessa ja ehdotuksen perusteella johtoryhmä vahvisti kehitysohjelman ja priorisoi toimenpiteet. Lisäksi avustin vakituisen työsuojelupäällikön rekrytoinnissa ja kunnossapitosopimuksen laadinnassa turvallisuusvastuiden määrittelyn osalta (2011-2012).