RÄÄTÄLÖIDYT TYÖ- JA KEMIKAALITURVALLISUUSKOULUTUKSET

Orion Oyj – koulutukset

Poimintoja uusittujen koulutusten palautteista:

Koulutus oli tiivis ja kattava. Paljon hyviä esimerkkejä työturvallisuuden huomioimisesta käytännössä.

Mielenkiintoinen, viihdyttävä ja hyödyllinen koulutus. Jaksoin kuunnella alusta loppuun, mikä on harvinaista.

Hyvin järjestetty, hyviä käytännön esimerkkejä. Sujuva ja pirteä kouluttaja. Kiitos 🙂

Aiempia palautteita:

Hyvät esimerkit, mielenkiinto pysyi koko koulutuksen ajan. Kiitos 🙂

Hyvä paketti, vertauskuvalliset pohdinnat oli iso plussa 🙂

Aktivoivaa kouluttamista, hyviä käytännön esimerkkejä! Hyvin jaksotettu.

Selkeä koulutusmateriaali ja osallistava koulutustapa. Herätti pohtimaan arkipäivän tilanteita, miten pienillä asioilla on vaikutusta turvalliseen tekemiseen.

Esimerkit elävästä elämästä ovat hyvin valaisevia. Saavat ajattelemaan jokapäiväistä toimintaa. Hyvä muistutus turvallisuusajattelusta.

Tuli paljon uutta tietoa ja yksityiskohtaisia selityksiä. Kouluttaja oli ihanan pirteä ja kertoi asioista selkeästi. Helppo oli siis kuunnella. 🙂

Työturvallisuuskoulutus
Toukokuusta 2019 alkaen uusi 3 tunnin koulutuskokonaisuus, jossa keskeisenä teemana työturvallisuuden seitsemän kultaista sääntöä.
Elokuu 2014 – Huhtikuu 2019 yhteensä noin 70 tilaisuutta. Koulutuksen kesto 3 tuntia. Koulutus havainnollistaa käytösperusteista turvallisuutta ja siihen liittyviä haasteita.

Työturvallisuuskorttikoulutus
Toukokuusta 2019 alkaen uusitussa setissä keskitytään yhteisen työpaikan näkökulmasta riskitietoisuuteen ja nolla tapaturmaa -ajatteluun lääketeollisuuden erityisvaatimukset huomioiden.

Työturvallisuuskorttikoulutus
Vuosina 2012 – 2018 noin 40 tilaisuutta. Lääketeollisuuden tarpeisiin räätälöity kokonaisuus.

Riskitietoisuus (2016)
Koulutuksessa pohdittiin, mitä riskitietoisuus tarkoittaa ja harjoiteltiin tunnistamaan lääketuotannolle ominaisia vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä sekä ideoitiin tarvittavia korjaavia toimenpiteitä.

Salon toimipisteen uuden henkilökunnan ympäristönsuojelu-, työterveys- ja työturvallisuus- sekä kemikaaliturvallisuusperehdytys (2013)

Golder Associates Oy – Työturvallisuuskorttikoulutus

Tiina on todella asiantunteva ja innostava kouluttaja. Yrityksen omaan toimintaan räätälöity kurssisisältö oli just kohdallaan. Yrityskohtainen sisältö tekee kurssista olennaisesti yleisversiota hyödyllisemmän!

Vuodesta 2008 alkaen yli 30 tilaisuutta. Koulutuksen esimerkit ja harjoitukset olen suunnitellut huomioiden pilaantuneen maaperän kunnostushankkeiden ja ympäristöteknisten tutkimusten keskeiset turvallisuushaasteet.

Muita koulutusesimerkkejä vuodesta 2012 alkaen (luottamukselliset asiakkaat)

REACH -jatkokäyttäjävelvollisuudet 2017 alkaen
Koulutuksen kohderyhmänä oli asiakkaan nimetyt kemikaaliturvallisuusasiantuntijat. Kaksiosaisella kurssilla käytiin havainnollisesti läpi REACH -asetuksen jatkokäyttäjävelvollisuudet ja miten ne sekä konsernin asettamat vaatimukset pystytään täyttämään Suomen yksikössä (kemikaaleja valmistava ja maahantuova prosessiteollisuusyritys). Kertauskurssilla keskityttiin mm. tiukasti valvottujen olosuhteiden (SCC) vaatimuksiin ja altistumisskenaariovertailun tekemiseen.

Kasvinsuojeluaineiden vaatimustenmukainen käyttö radan kunnossapitotöissä
Koulutuksen sisällön suunnittelu ja kemikaaliturvallisuuden osalta kouluttaja.

Kemikaaliturvallisuus – Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä -luento
Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa – hankkeen tulosseminaari, Tampereen teknillinen yliopisto

Nolla tapaturmaa -ajattelu ja Riskien tunnistaminen -koulutus (malminetsintä)
Kohderyhmänä oli asiakkaan koko henkilöstö. Teoriaosuuden jälkeen koulutuksessa harjoiteltiin vaarojen tunnistamista pienryhmissä asiakkaan toimitiloissa ja vaaroista aiheutuvien riskien merkittävyyden arviointia ja sovittiin tarvittavat korjaavat toimenpiteet vaarojen poistamiseksi tai riskien minimoimiseksi.

Asiakkaan koko henkilöstön turvallisuuskoulutus (prosessiteollisuus)
Yhteensä 12 tilaisuutta. Koulutuksessa pääfokus oli käytösperusteisessa turvallisuudessa esimiesten, asiantuntijoiden ja työntekijöiden näkökulmasta.

Turvalliseen työskentelyyn vaikuttavat inhimilliset tekijät 2019 (prosessiteollisuus)
Koulutuksessa pohdittiin kouluttajan ja asiakkaan omien esimerkkien kautta, miten pystyn itse parantamaan oman työskentelyni turvallisuutta. Koulutuksen kohderyhmänä tuotantohenkilöstö ja -esimiehet. Yhteensä 5 tilaisuutta.

Käytösperusteinen turvallisuus (prosessiteollisuus)
Johdatus käytösperusteisen turvallisuuden hallintaan. Koulutuksen kohderyhmänä asiakkaan koko henkilöstö.

Esimiesten työsuojelu- ja ympäristönsuojeluvastuut (prosessiteollisuus)
Asiakaskohtaisten esimerkkien avulla koulutuksessa käytiin keskustellen läpi asiakkaalle relevantin lainsäädännön velvoitteet.

Henkilöstön työturvallisuusvastuut ja -velvollisuudet (prosessiteollisuus)
Koulutuksessa havainnollistettiin työturvallisuuslain velvoitteet ja oikeudet työntekijän näkökulmasta. Kohderyhmänä oli asiakkaan koko henkilöstö. Yhteensä 3 tilaisuutta.

AUDITOINNIT JA KATSELMUKSET

Vaatimustenmukaisuusauditoinnit

Beneq Oy:n ISO45001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän rakentaminen
Beneq Oy on nanoteknologiaan perustuvia pinnoituslaitteita suunnitteleva ja valmistava suomalainen yritys. Sen valmistamia laitteita käytetään muun muassa aurinkokennojen ja taipuisan elektroniikan, kuten OLED-valaisimien valmistuksessa. Vuoden 2023 aikana yhdessä Riitta Viikalan (Tmi Enrivis) kanssa rakensimme Beneq Oy:n ISO45001-järjestelmän tiiviissä yhteistyössä Beneq Oy:n nimeämän projektipäällikön kanssa. Työ sisälsi tarvittavien dokumenttien laatimisen lisäksi jo olemassa olevien dokumenttien tarkistuksen ja päivittämisen sekä englannin, että suomen kielellä.

Ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön vaatimustenmukaisuus -palvelu vuodesta 2009 alkaen (prosessiteollisuus)
Palvelu sisältää relevantin lainsäädännön muutosten jatkuvan seurannan, kenttäkatselmukset kahdesti vuodessa, tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa avustamisen ja toteutusseurannan sekä vaatimustenmukaisuuslausunnon laatimisen vuosittain. Lisäksi palvelunsopimukseen sisältyy asiantuntija-apu myös kemikaaliturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kansainvälisten asiakkaiden Suomen toimipisteen / pisteiden vaatimustenmukaisuusauditoinnit (useita hankkeita mm. seuraavilla toimialoilla kaivosteollisuus, malminetsintä, prosessiteollisuus)
Olen toiminut useiden auditointiprojektien kansainvälisissä tiimeissä paikallisena ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuus- sekä kemikaaliturvallisuuslainsäädännön asiantuntijana vuodesta 2009 alkaen.

Kaivosyhtiö (luottamuksellinen asiakas, Turkki)
Kansainvälisessä projektiryhmässä vastuullani oli työterveys- ja työturvallisuuden vaatimustenmukaisuusauditointi verrattuna ”EBRD PR 4: Health and Safety” vaatimuksiin. (EBRD = The European Bank for Reconstruction and Development Performance Requirement). Lähtötilanneauditointi 7/2018 ja seuranta-auditointi 2/2019.

Johtamisjärjestelmien (OHSAS18001/ISO45001 ja ISO14001) rakentaminen ja päivitys (luottamukselliset asiakkaat)
Minulla on kokemusta mm. ympäristöteknisen suunnittelualan, lääketeollisuuden, terveysteknologiateollisuuden ja rakennusteollisuuden johtamisjärjestelmien rakentamisesta ja/tai päivittämisestä uusien standardien vaatimusten mukaiseksi.

Recommendations

Yhteistyö Tiinan ja Riitan kanssa oli helppoa sujuvaa. Yhteinen toimintamalli löytyi helposti, he työstivät itsenäisesti standardin edellyttämät toimintaohjeet, jotka sitten katselmoitiin yhdessä. Heidän hyvä työturvallisuuden osaaminen mahdollisti, sen että sovituissa aikatauluissa pysyttiin. Alustava kustannusarvio alitettiin reilusti. Voin lämpimästi suositella heitä tämän tyyppiseen projektityöhön.
Pasi Kollanus
Facility and HSE Manager of Beneq Group Oy

Tiina is the most knowledgeable and professional occupational health and safety specialist I have ever worked with. Her wide expertise in occupational health and safety management and risk assessment combines with well-founded understanding of safety issues of chemicals. Her wide perspective makes her a brilliant auditor and helps keep training given by Tiina both interesting and specific to the situation at hand. If you need support with health and safety and/or chemicals issues, Tiina is definitely your go-to person!
Janna Riikonen
Senior Expert at Golder Associates (Environmental Consultant)
October 4, 2018, Tiina worked with Janna in the same group

I worked with Tiina in Golder Associates for 5 years. I appreciate her professional, yet relaxed personal way when dealing with occupational safety and health related projects. She is very precise in her auditing works and can point out critical development issues in her clients’ properties and processes thus benefiting the client in their EHS development and success. I experienced also that she is also a popular mentor and coach in EHS trainings for companies and their personnel. I can warmly recommend her as a professional and as a work colleague for future endeavors.
Maija-Leena Rissanen
Kasvukoutsi ja liikkeenjohdon konsultti | Management Consultant at Arctic Ideas Consulting
September 28, 2018, Maija-Leena worked with Tiina in different groups

Turvallisuuden toteutumisen / turvallisuuskulttuurin tason arvioinnit

VR-Yhtymän rautatieturvallisuusjohtamisen arviointiprojekti (2018)
Toimin projektiryhmässä turvallisuusasiantuntijana. Vastuullani oli mm. projektin sparraus, dokumentaatioon perehtyminen, työntekijöiden haastattelut. Arvioinnissa tekemiäni havaintoja käytettiin kehitystoimenpide-ehdotusten ideointiin ja osallistuin työpajoihin, joissa ehdotusten perusteella suunniteltiin turvallisuusjohtamisen kehitysohjelma asetettujen keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Luottamuksellisia hankkeita eri toimialoilla
Vuodesta 2011 alkaen, mm. voimalaitoksen rakennustyömaa, maanrakennusyritys, voimalaitoksen vuosihuoltotyömaa, malminetsintä, opetustoimi.

Recommendations

I have worked with Tiina in several EHS related projects within chemical and mining industries for years. In addition to her excellent knowledge on EHS legislation and safety technology, she has deep understanding on behavior-based safety. She is an excellent teacher and has the ability to coach organizations to the next level of safety.
Riitta Viikala
Freelance EHS Specialist
January 9, 2019, Riitta was senior to Tiina but didn’t manage directly

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Kemikaaliturvallisuus

Kasvillisuuden hallinta ja torjunta-aineille vaihtoehtoiset menetelmät radanpidossa (Väyläviraston julkaisuja 81/2023)
Julkaisun kappaleen ”2.2 Kansallinen lainsäädäntö sekä torjunta-aineiden käytön ja varastoinnin valvonta” laatiminen (2023).

REACH -jatkokäyttäjävelvollisuudet (kemikaalien jatkokäyttäjät Suomessa, EU-alueella ja EU:n ulkopuolella prosessiteollisuudessa ja muussa valmistavassa teollisuudessa)
Olen toiminut projektipäällikkönä ja päävastuullisena asiantuntijana useissa luottamuksellisissa hankkeissa. Palvelun sisältö on asiakaskohtaisesti kattanut joko osan tai kaikki seuraavista tehtävistä: asiakkaan toiminnan vaatimustenmukaisuuden varmistaminen, käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen ja ylläpito, asiakkaan vastuuhenkilöiden koulutus, ja muu neuvonta REACH -jatkokäyttäjävelvollisuuksiin ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.

Selvitys palavan nesteen käsittelyn räjähdysvaarallisuudesta ja tilaluokitustarpeen arviointi (prosessiteollisuus, 2018)

Laboratorion ATEX -asiakirjojen laatiminen ja lähtötietojen kerääminen (prosessiteollisuus)
Tehtävänäni oli opastus ja laadunvarmistus (2013) sekä asiakirjan päivitys ja implementointi tuotannon ATEX -asiakirjaan (2016).

Vaatimustenmukaisuustarkastelu VNa vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856/2012 (prosessiteollisuus)
Projektipäällikkö ja päävastuullinen asiantuntija (2015).

Työterveys- ja työturvallisuus

Työsuojelupäällikköpalvelut (prosessiteollisuus)
Toimin apuna merkittävien turvallisuusriskien ja kehitystarpeiden tunnistamisessa, nykyisten johtamisjärjestelmien (ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuus) toimivuuden arvioinnissa. Työmenetelmänä käytin työympäristön ja työtapojen havainnointia, koko henkilöstön haastatteluja ja dokumentaation katselmointia. Havaintojeni perusteella laadin ehdotuksen kehitysohjelmaksi. Esittelin ehdotukseni johtoryhmän kokouksessa ja ehdotuksen perusteella johtoryhmä vahvisti kehitysohjelman ja priorisoi toimenpiteet. Lisäksi avustin vakituisen työsuojelupäällikön rekrytoinnissa ja kunnossapitosopimuksen laadinnassa turvallisuusvastuiden määrittelyn osalta (2011-2012).

Recommendations

Tiina was a great support during a safety culture change project at a site in Finland. Her experience and professional approach helped us move the site from a reactive state to more proactive and focused.
Dave Schofield
Director of Manufacturing at Kraton Corporation
April 10, 2019, Dave worked with Tiina but at different companies