Kasvillisuuden torjunta keskeisessä roolissa rautateiden kunnossapidossa – uusia keinoja tarvitaan nykyisten rinnalle ja tilalle

9.1.2024

Yleinen asenne torjunta-aineita ja erilaisia kemikaaleja kohtaan on tiukentunut viime aikoina huomattavan nopeasti. EU:n lainsäädäntö ja useat strategiat tähtäävät kemiallisten torjunta-aineiden käytön vähentämisen 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä.

Väyläviraston julkaisuja 81/2023: Kasvillisuuden hallinta ja torjunta-aineille vaihtoehtoiset menetelmät radanpidossa -esiselvitys on katsaus kasvillisuuden torjunnan nykytilaan ja uusiin mahdollisuuksiin sekä torjunta-aineita koskevaan lainsäädäntöön. Selvitys toteuttaa kansallisen Kestävän kasvinsuojelun toimintaohjelman Väylävirastolle asettamia tavoitteita.

Toimin tässä projektissa WSP Finland Oy:n projektiryhmässä alihankkijana ja tehtäväni oli laatia katsaus torjunta-aineita koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön.

https://www.doria.fi/handle/10024/188367

– Tiina Lius